Hướng dẫn cài đặt phpMyAdmin trên CentOS

Create by on 11/05/2017

phpMyAdmin là một công cụ nguồn mở miễn phí được viết bằng PHP và được sử dụng để quản trị MySQL thông qua một trình duyệt web. Nó có thể thực hiện nhiều tác vụ như tạo, sửa đổi hoặc xóa bỏ cơ sở dữ liệu, bảng, các trường hoặc bản ghi; thực hiện báo cáo SQL; hoặc quản lý người dùng và cấp phép. Người dùng có thể thao thác bằng GUI thay vì phải dùng lệnh trên Linux.

Để cài đặt phpMyAdmin trên CentOS ta dùng lệnh sau

yum --enablerepo=remi,remi-php56 -y install phpMyAdmin

install phpmyadmin

Tiếp theo bạn mở file /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf và tìm:

<IfModule !mod_authz_core.c>
     Order Deny,Allow
     Deny from All
     Allow from 127.0.0.1
     Allow from ::1
</IfModule>

Xóa dòng Deny from All và sửa Allow from 127.0.0.1 thành Allow from All
config phpmyadmin

Ngoài ra nếu bạn chỉ cho phép 1 IP nhất định truy cập phpMyAdmin thì có thể sửa thành

Allow from IP-Adress
IP-Adress: Là địa chỉ IP (WAN/LAN) của các bạn, và sẽ chỉ có IP này truy cập được vào phpMyAdmin

Tiếp theo bạn phải khởi động lại dịch vụ Apache và PHP-FPM

Cuối cùng bạn thử truy cập domain.com/phpmyadmin (domain.com ở đây là domain của bạn)

access phpmyadmin

Vậy là tôi đã xong Seri cài đặt LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP) trên CentOS. Chúc các bạn thành công

BẠN CẦN HỖ TRỢ ? GỌI NGAY CHO HOTLINE HỖ TRỢ 24/7 CỦA CHÚNG TÔI (028) 7306 8789

Sử dụng nội dung ở trang này và dịch vụ tại Vnetwork có nghĩa là đồng ý

với Thỏa Thuận Sử DụngChính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

Copyright @ 2015 Vnetwork Trading & Service Co.,Ltd All Rights Rerserved